Cookie beleid FC Ommen

De website van FC Ommen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode, normen en waarden FC Ommen

Gedragscode, normen en waarden FC Ommen

Gedragscode, normen en waarden FC Ommen

Afspraken en regels zijn vergelijkbaar met verkeersregels: als iedereen zich eraan houdt loopt het
verkeer het beste. Voor samenwerking geldt hetzelfde. Als je je niet aan de afspraken houdt,
breng je anderen in de problemen. Beschouw deze handreiking als voorzet, zodat het binnen de
hele vereniging kan worden uitgedragen. Een gedragscode is geen vrijblijvend geschrift, maar een
overeenkomst waarop je elkaar, indien nodig, kunt aanspreken.

Helaas horen bij een dergelijke code ook sancties. Het is uiterst belangrijk, dat ook het
sanctiebeleid een breed draagvlak heeft binnen de vereniging. Het lid, dat zich misdragen heeft, zal
door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en bij herhaling zullen er sancties volgen.
Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

In geval van een overtreding kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

 1. berisping;
 2. schorsing;
 3. taakstraf;
 4. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
 5. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
 6. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; een nader te bepalen geldboete, waarbij de redelijkheid telkens in acht wordt genomen.

Voetbal is een teamsport. Individuele klasse is weliswaar belangrijk, maar ondergeschikt aan de
onderlinge samenwerking tussen de spelers op het veld en de hulpkrachten, die er omheen staan
(reserves, leid(st)ers, trainers, verzorgers, scheids - en grensrechters). Bij een teamsport moet je op
elkaar aankunnen, niet alleen tijdens het spel, maar ook bij alle zaken, die er omheen gebeuren. Een
teamsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld.

Duidelijke gedragsregels, zeker als die binnen de hele vereniging worden gerespecteerd, dragen daar
nadrukkelijk positief aan bij. Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders,
een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn.

Uitgangspunten:
 • lid zijn van FC Ommen is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en mogelijkheden.
 • leden van FC Ommen tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging.
 • aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond het sportcomplex, worden opgevolgd.
 • leden van FC Ommen praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te interesseren.
 • de seniorleden van FC Ommen, de leid(st)ers, de trainers en de ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
 • de leden van FC Ommen behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om.
 • pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen FC Ommen niet getolereerd.

Regels

Activiteiten/festiviteiten:
Van leden van FC Ommen wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat ze deel nemen aan
activiteiten en festiviteiten binnen de vereniging (nieuwjaarsreceptie, ledenvergadering e.d.) en
deze meehelpen te organiseren.

Afval:
Afval op het sportcomplex, in het clubhuis en in de kleedruimte, moet in de daarvoor
bestemde afvalbakken worden gegooid. Een ieder werkt hier actief aan mee.

Alcohol:
 • Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd.
 • Spelers/bezoekers, jonger dan achttien jaar, mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven. Er wordt bij twijfel om een legitimatie gevraagd.
 • Beschonken mensen wordt de toegang tot het clubhuis ontzegd.
 • Het is niet toegestaan drank mee te brengen en te gebruiken in het clubhuis of kleedkamer.
 • Dranken mogen alleen genuttigd worden in het clubhuis en op het buitenterras.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Clubhuis:
 • Respecteer ons clubhuis en die van een andere vereniging. Na de wedstrijd/training kan hier rustig wat genuttigd worden. Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen e.d. op de bar. Gedraagt u zich behoorlijk en met respect, ook tegenover het bedienende personeel.
 • Respecteer de sluitingstijden, zoals die vastgesteld zijn. Het bedienende personeel moet namelijk nog opruimen en schoonmaken. Bij wangedrag kan/mag het kantinepersoneel iemand uit de kantine verwijderen. Door het bestuur kunnen de betreffende persoon sancties worden opgelegd.
 • In het clubhuis zijn huisdieren niet toegestaan.

Contributie:
Het is vanzelfsprekend, dat alleen kan worden deelgenomen aan de trainingen en competitie als de contributie tijdig is voldaan. Bij niet tijdig voldoen volgt uitsluiting en/of beëindiging lidmaatschap.

Diefstal:
Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon, die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt aangegeven. De vereniging FC Ommen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Drugs:
Het gebruik en het in bezit hebben van drugs in en rond de velden en in de gebouwen is ten strengste verboden. Bij constatering van gebruik en/of bezit van drugs wordt door het bestuur de politie ingeschakeld. Tevens kan het bestuur sancties opleggen.

Parkeerplaats:
Auto’s moeten op de parkeerplaats bij de Sportlaan of de evenementenparkeerplaats worden neergezet. En wel zodanig, dat ook een ander er nog bij en/of weg kan. Denk hierbij ook aan de toegankelijkheid van het park voor een ambulance als dit nodig is. De invalidenparkeerplaats is alleen voor een invalide met een invalidenparkeerkaart. Fout geparkeerde auto’s worden zo nodig op kosten van de eigenaar weggesleept.

Fietsenstalling:
Fietsen en bromfietsen moeten in de daarvoor gemaakte (brom)fietsenstalling bij de parkeerplaats voor auto’s aan de Sportlaan geplaatst worden. Dus niet bij het clubhuis/kleedkamers.

Gele en/of rode kaarten:
Alle in een wedstrijd gegeven gele en rode kaarten worden doorgegeven aan de KNVB. Boetes, voortgekomen uit een gele of rode kaart, worden door de speler zelf betaald. Boetes, gegeven aan
een team wegens staken door schuld, wordt door het team betaald. Wanneer boetes niet betaald
worden, volgt schorsing totdat de boetes zijn betaald.

Geweld en misdragingen:
Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens of na de training moeten worden gemeld aan het bestuur. De desbetreffende persoon maakt vervolgens een kort verslag van het gebeurde, met naam en toenaam, en levert dit in bij het bestuur. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties worden opgelegd.

Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen en kleding worden door de club verzameld. Hier kan men op wedstrijddagen en trainingen terecht voor verloren voorwerpen en kleding.

Kleedkamers:
Houdt de kleedkamers bij ons en bij de andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Ook de kleedkamer schoon maken hoort daarbij. Een leider controleert na de training en wedstrijd de kleedkamer van zijn team en van de tegenpartij. Een ander kan zich dan na jou in een schone kleedkamer omkleden, iets wat je zelf ook prettig vindt. Er zijn sleutels beschikbaar om de kleedkamer tijdens afwezigheid af te sluiten. Sleutels kunnen gehaald worden bij de coördinator van de onderhoudscommissie.

Mededelingen:
Mededelingen worden gepubliceerd op onze website, kantine TV of publicatieborden. Ook verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief vanuit het bestuur voor alle leden en wordt de groepsapp hiervoor door de leiders gebruikt.

Meningsverschillen:
Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de vereniging (reservebeurten, trainingen,
materiaal enz.) worden aan leid(st)ers, trainers of in het uiterste geval aan de Technische Commissie
voorgelegd.

Persoonlijke bezittingen:
Laat waardevolle spullen zoals geld, horloges en mobiele telefoons nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er of laat dit waar mogelijk thuis. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouders/verzorgers ervoor, dat uw kind niet zijn duurste schoenen e.d. meeneemt naar de voetbal.

Roken:
Roken en sporten gaan niet samen. Daarom wil de sportsector in 2025 geheel rookvrij zijn. Dit geldt voor alle plekken, waar sport beoefend en beleefd wordt, dus zowel voor sportclubs als voor sportevenementen. Dit is opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord (een akkoord dat zich richt op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik).

Bij een rookvrije sport gaat het niet alleen om de binnenruimtes, waar roken reeds verboden is, maar ook om alle buitenruimtes. Hieronder vallen onder meer sportparken, velden en buitenterrassen. In het clubhuis als ook in het kleedgebouw is roken al langer verboden. Ons sportcomplex is een rookvrije ruimte.
Het is niet toegestaan om te roken in speeltenue van FC Ommen. Het is niet toegestaan aan leiders en trainers om te roken als zij in functie zijn bij wedstrijden. U hebt een voorbeeldfunctie naar de jeugd toe. We verzoeken ook de ouders om zich hieraan te houden.
Alleen achter het clubhuis in de hoek is de enige plek, waar men nog kan roken. Ook dat zal dus in 2025 verboden zijn

Scheidsrechters:
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan dit ook de scheidsrechter overkomen.

Schorsing:
Een door de KNVB of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht.

Speelvelden:
Zorg bij het intrappen, dat de doelgebieden zoveel mogelijk worden ontzien. Intrappen op het hoofdveld moet zoveel mogelijk vermeden worden. Dit kan op de trainingsvelden. Het laatste elftal op een veld neemt de hoekvlaggen mee en trekt het net van de doelen omhoog.

Sponsors:
De vereniging FC Ommen heeft sponsoren, die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Zorg dat onze sponsoren tevreden kunnen zijn met onze uitstraling. Denk er bij voorkomende gelegenheden (een etentje met het team, bloemen bij het kampioenschap enz.) of bij persoonlijke aankopen, om dit bij één van de sponsoren te doen. Zorg ervoor dat de teamsponsor zo nu en dan van jullie hoort.

Taalgebruik:
Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als dit gebeurt.

Trainingen:
Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de trainer en/of leid(st)er. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd.
Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels:
 • De training begint en eindigt altijd op tijd;
 • De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. (dat geldt zowel voor het team als voor de trainer);
 • Na de training is het verplicht om te douchen, tenzij ouders/verzorgers dit verbieden;
 • Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe;
 • Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals staat aangegeven op het overzicht.

Vandalisme:
Vandalisme is binnen de vereniging FC Ommen een nog niet al te vaak voorkomend probleem. Toch merken we, dat er onzorgvuldiger omgegaan wordt met de eigendommen van de vereniging. Steeds vaker treedt er schade op of worden spullen niet goed teruggebracht.
De toegebrachte schade zal hoe dan ook op de dader(s) verhaald worden, of dit nu bij FC Ommen of bij een andere vereniging gebeurt. Bij ernstige zaken kan het bestuur een lid schorsen of royeren.
Ziet u iemand die aan het vernielen is, spreek hem/haar er op aan en geef het door aan een van de bestuursleden, zodat die op kan treden. Laten we de goede naam van onze vereniging behouden en niet te grabbel gooien.

Vergaderingen:
Zorg ervoor altijd minimaal vijf minuten voor aanvang van een vergadering of bijeenkomst aanwezig te zijn. Denk eraan om bij afwezigheid dit tijdig te melden.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Voor bestuursleden, vrijwilligers, trainers en coaches van FC Ommen die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen wordt een VOG aangevraagd. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt, dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven en is verplicht voor het kunnen uitoefenen van bovengenoemde functies.

Wedstrijden:
Voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden gelden dan ook een aantal regels:
 • Zorg dat het teambelang voorop staat. Dat betekent dat er altijd de bereidheid moet bestaan om eventueel (indien nodig) in een ander team te spelen;
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij de voetbal;
 • Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd moet dit, indien mogelijk, twee dagen van te voren gemeld worden bij de leid(st)er met opgave van redenen;
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de wedstrijd. Per team worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop je aanwezig moet zijn;
 • Zorg voor een goede warming-up ter voorkoming van blessures;
 • Na de wedstrijd is het verplicht om te douchen, tenzij ouders/verzorgers dit verbieden;
 • Na de wedstrijd wordt zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd de kleedkamer schoongemaakt. Bij een thuiswedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en, indien nodig, schoongemaakt.

Het bestuur is van mening, dat, als we ons allemaal houden aan deze gedragscode, de normen en waarden van de vereniging FC Ommen, we een goede basis hebben om op een verantwoorde manier te kunnen sporten en recreëren op ons mooie sportcomplex Westbroek te Ommen.

Het bestuur, februari 2024

Download de gedragscode (pdf)
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!