Cookie beleid FC Ommen

De website van FC Ommen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden & Privacy reglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van FC Ommen, gevestigd te Ommen, aan gebruiker van die diensten en op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die u van ons op of via de website www.fcommen.nl verkrijgt of gebruikt (verder te noemen informatie). Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van FC Ommen? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Hieronder treft u de Algemene voorwaarden en het Privacy Reglement aan.

Algemeen

 • FC Ommen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie die wordt verstrekt op de website fcommen.nl, via social media (Facebook, Twitter e.d.). Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website, via social media is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend;
 • Het gebruik van onze website fcommen.nl, social media is op eigen risico en voor eigen rekening. FC Ommen is niet aansprakelijk voor schade, die direct en of indirect voortvloeit uit het gebruik (of het niet gebruiken van) deze website en social media, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van FC Ommen;
 • Iedere aansprakelijkheid van FC Ommen is beperkt tot het in totaal door FC Ommen aan een gebruiker van haar diensten in rekening gebrachte bedrag in het desbetreffende kalenderjaar. Aanspraken vervallen indien FC Ommen niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld;
 • FC Ommen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen;
 • FC Ommen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie;
 • FC Ommen is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt;
 • FC Ommen is niet aansprakelijk voor het gebruik van de privacygegevens uit Sportlink door de landelijke voetbalbond KNVB en/of Sportlink.
 • Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing is. Het nietige of vernietigende deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. FC Ommen zal, indien u daarom verzoekt, deze algemene voorwaarden kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbar op de website.

 

Links naar en van andere websites

 • Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. FC Ommen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van FC Ommen.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteursrecht van de website fcommen.nl en alle informatie binnen deze website berusten bij FC Ommen of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan FC Ommen. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van FC Ommen.

 

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 • Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving;
 • Bij mogelijke geschillen is de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle bevoegd;
 • FC Ommen behoudt zich het recht voor de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 

Privacy reglement

FC Ommen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als FC Ommen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst

Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst worden door FC Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst resp. vrijwilligersovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Voor deze doelstelling kan FC Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door FC Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna blijvend bewaard in de ledenadministratie (Sportlink) en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers worden door FC Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier op de website. Voor deze doelstellingen kan FC Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door FC Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna blijvend bewaard in de ledenadministratie (Sportlink) en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door FC Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het sponsorcontract. Voor deze doelstelling kan FC Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door FC Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men sponsor is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

FC Ommen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens FC Ommen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto’s

Met regelmaat publiceert FC Ommen foto’s van (voetbal)activiteiten op de website en social media (o.a. Facebook). Jaarlijks verschijnen teamfoto’s op de website.

Wie bezwaar heeft op een teamfoto te staan of een kind op de teamfoto te hebben staan, kan dat kenbaar maken door zelf of het kind niet te laten deelnemen aan de fotosessie. Tegen publicatie van foto’s van (voetbal)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd.

Appgroepen e.d.

Verschillende teams binnen FC Ommen maken een appgroep aan om onderling gemakkelijk te kunnen communiceren. Deze Appgroepen vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van FC Ommen; ook inhoudelijk draagt de organisatie geen enkele verantwoordelijkheid.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

FC Ommen

[email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!