Cookie beleid FC Ommen

De website van FC Ommen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING FC OMMEN

(herziening september 2023)

 

Artikel 1           Algemene bepalingen

De vereniging genaamd voetbalvereniging FC Ommen, hierna te noemen

"de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2021 en is gevestigd te Ommen.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 1 juli 2021.

De kleuren van het tenue zijn zwart met blauwe en gele banen. De blauwe en gele banen verwijzen naar de kleuren uit het stadswapen van Ommen en de kleuren van OVC ’21 en OZC.

 

Artikel 2           Lidmaatschap

Iemand die de wens te kennen heeft gegeven lid te willen worden, vult daarvoor een digitaal aanmeldingsformulier in via de website, bij minderjarigheid door een wettelijke vertegenwoordiger. Alleen digitale aanmeldingen worden in behandeling genomen. Het bestuur is bevoegd met opgaaf van reden iemand als lid te weigeren. Men wordt geacht lid te zijn op het moment dat het aanmeldingsformulier bij de secretaris digitaal is ingeleverd en men bereid is een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Eventuele uitzondering daar op kan enkel gedaan worden na een bestuursbesluit.

 

Mogelijkheden lidmaatschap:

 • Spelend lid:
  • Jeugdlid
  • Seniorlid
  • G-voetbal
  • Senioren 60 + Walking voetbal
 • Niet spelend lid:
 • Trainend lid
 • 7x7 vrouwen en mannen
 • Ondersteunend lid
 • Donateur

 

Artikel 3           Einde lidmaatschap  

Rekening houdend met een opzegtermijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, dient opzegging met het digitale afmeldformulier via de website te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar met de redenen van opzegging.

Bij verhuizing gaat de afschrijving als lid in, op de eerste van de maand, volgende op die waarin het lid om deze afschrijving heeft verzocht. Tussentijdse overschrijving wordt alleen verleend indien er sprake is van gewijzigde studie-, werk- of woonomstandigheden (verhuizing over een afstand van minstens 30 km). Deze veranderde omstandigheden moeten voor het sluiten van de overschrijvingstermijn niet bekend c.q. in te schatten zijn.

Bij royement verliest een lid onmiddellijk alle rechten, maar is gehouden alle verplichtingen waaraan nog niet is voldaan, na te komen (zie tevens artikel 6 en 7 van de statuten).

Artikel 4           Bestuur

Het bestuur bestaat uit 10 leden, te weten: voorzitter, lid secretariële zaken (secretaris), lid financiële zaken (penningmeester),  lid sponsoring, lid voetbalzaken mannen, lid voetbalzaken vrouwen, lid voetbalzaken jeugd, lid accommodatie, lid vrijwilligersbeleid, lid horeca. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld. Tussentijds ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk ingevuld. In dit geval treedt het nieuwe bestuurslid wat het rooster van aftreden betreft in de plaats van het bestuurslid waardoor de vacature is ontstaan. De bestuursleden moeten meerderjarig zijn, zijn van onbesproken gedrag en beschikken over de voor zijn/haar functie benodigde kennis en vaardigheden. Indien een bestuurslid zijn/haar functie niet naar behoren vervult, kan deze op voorstel van het bestuur, zowel als op verzoek van 15 leden, door de algemene vergadering uit zijn/haar functie worden ontzet. Een besluit hiertoe moet genomen worden met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Eén van de bestuursleden wordt benoemd tot vicevoorzitter. Hij/zijn vervult de functie van voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter. De bestuursleden stellen per seizoen vast wie bij ontstentenis van een bestuurslid zijn of haar vervanger is. De bestuursleden hebben om en om bestuursdienst tezamen met een vrijwilliger.

Artikel 5           Taak van de bestuursleden

 Voorzitter

 • het voorzitten van bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • stimuleren en activeren van het langere termijnbeleid, daarin geadviseerd door het gehele bestuur;
 • representatieve taken;
 • zich op de hoogte (laten) houden van datgene wat binnen de vereniging leeft;
 • onderhouden van contacten met overheids- en sportinstellingen;
 • beschikbaar zijn op periodieke en vaste tijdstippen om voor een ieder die zulks wenst aanspreekbaar te zijn;
 • toezicht houden op het uitvoerende beleid;
 • opleidingen en cursussen voor kaderleden stimuleren;
 • r.-activiteiten van de vereniging behartigen;
 • alle overige relevante zaken;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor de vertrouwenspersoon, de commissie communicatie, waaronder interne/externe communicatie, beheer website, social media, voetbal app, ClubTV en omroep.

 

Bestuurslid Secretariële Zaken

 • alle secretariële taken van de vereniging met uitzondering van het wedstrijdsecretariaat;
 • notuleren bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • samenstellen agenda vergaderingen;
 • nauw contact onderhouden met de voorzitter c.q. vice-voorzitter over zaken die met spoed behandeld moeten worden;
 • zorgdragen voor de publicatie van bestuursbesluiten op de website;
 • opstellen jaarverslag;
 • opstellen jaarplan van de vereniging;
 • opstellen rooster van aftreden bestuur en kascommissie;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
 • alle overige relevante secretariële zaken;
 • attentie versturen bij ziekte en jubilea van l

 

Bestuurslid Financiële Zaken

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;

 • beheer van de financiën en het algemeen financieel beleid;
 • regelmatig overleg met de leden van de financiële commissie om een goede afstemming, teamvorming e.d. te bereiken;
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissiesleden waarvoor het bestuurslid verantwoordelijk is;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de commissies richting bestuur;
 • inning contributiegelden, boetes en sponsorgelden;
 • opstellen van de begroting van de gehele vereniging;
 • opstellen van de jaarrekening;
 • financieel toezicht houden op kaartverkoop en lotenverkoop bij de kassa bij thuiswedstrijden van het 1e elftal;
 • opstellen kosten/baten analyse van de verschillende commissies;
 • coördineert subsidieaanvragen en het afleggen van verantwoording voor het innen van de gelden (a. gemeente en Jan en Minie de Wilde Fonds, Hessel Mulertstichting);
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor het beheer van het onroerend goed;
 • alle overige relevante financiële zaken.

 

Bestuurslid Voetbalzaken Jeugd

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • verantwoording afleggen aan het bestuur over het uitgevoerde beleid;
 • regelmatig overleg met leden commissie om een goede afstemming, teamvorming e.d. te bereiken;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat;
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissie waarvoor het bestuurslid verantwoordelijk is;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de commissie richting bestuur;
 • bemiddelen bij het indelen van spelers in elftallen en het oplossen van conflicten, welke onverhoopt ontstaan bij het wisselen c.q. indelen van de spelers in een bepaald elftal;
 • toezien op de naleving van opgelegde schorsingen door de K.N.V.B. of het bestuur;
 • adviseren aan het bestuur bij het opleggen van disciplinaire straffen;
 • richtlijnen opstellen met betrekking tot het opleggen van straffen;
 • adviseren aan het bestuur over het aanstellen van trainers en leiders;
 • nieuwe leden informatie (laten) verstrekken over de vereniging;
 • alle overige relevante technische zaken.

 

Bestuurslid Voetbalzaken mannen

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • verantwoording afleggen aan het bestuur over het uitgevoerde beleid;
 • regelmatig overleg met leden commissie om een goede afstemming, teamvorming e.d. te bereiken;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor de Technische Commissie mannen;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat (binnen FC Ommen gecentraliseerd voor senioren mannen/vrouwen);
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissie waarvoor het bestuurslid verantwoordelijk is;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de commissie richting bestuur;
 • bemiddelen bij het indelen van spelers in elftallen en het oplossen van conflicten, welke onverhoopt ontstaan bij het wisselen c.q. indelen van de spelers in een bepaald elftal;
 • toezien op de naleving van opgelegde schorsingen door de K.N.V.B. of het bestuur;
 • adviseren aan het bestuur bij het opleggen van disciplinaire straffen;
 • richtlijnen opstellen met betrekking tot het opleggen van straffen;
 • adviseren aan het bestuur over het aanstellen van trainers en leiders;
 • nieuwe leden informatie (laten) verstrekken over de vereniging;
 • alle overige relevante technische zaken.

 

Bestuurslid Voetbalzaken vrouwen

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • verantwoording afleggen aan het bestuur over het uitgevoerde beleid;
 • regelmatig overleg met leden commissie om een goede afstemming, teamvorming e.d. te bereiken;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor de Technische Commissie Vrouwen;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor het Wedstrijdsecretariaat binnen FC Ommen gecentraliseerd voor senioren mannen/vrouwen);
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissie waarvoor het bestuurslid verantwoordelijk is;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de commissie richting bestuur;
 • bemiddelen bij het indelen van spelers in elftallen en het oplossen van conflicten, welke onverhoopt ontstaan bij het wisselen c.q. indelen van de spelers in een bepaald elftal;
 • toezien op de naleving van opgelegde schorsingen door de K.N.V.B. of het bestuur;
 • adviseren aan het bestuur bij het opleggen van disciplinaire straffen;
 • richtlijnen opstellen met betrekking tot het opleggen van straffen;
 • adviseren aan het bestuur over het aanstellen van trainers en leiders;
 • nieuwe leden informatie (laten) verstrekken over de vereniging;
 • alle overige relevante technische zaken.

 

Bestuurslid Sponsoring

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • regelmatig overleg met sponsorcommissie om een goede afstemming, teamvorming e.d. te bereiken;
 • bestuurlijk verantwoordelijk voor de sponsorcommissie;
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de sponsorcommissie;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de sponsorcommissie richting bestuur;
 • organisatie en toezicht houden op kaartverkoop en lotenverkoop bij de kassa bij thuiswedstrijden van het 1e elftal en overige activiteiten bij deze wedstrijden (omroepen, muziek voor en na de wedstrijd, pupil van de week, scorebord);
 • organisatie van gastdame/gastheer in bestuurskamer tijdens wedstrijd FC Ommen 1;
 • alle overige relevante commerciële zaken;

 

Bestuurslid Accommodatie

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • verantwoordelijk voor de accommodatie, waaronder clubhuis (het gebouw), kleedkamers, tribune, velden, ed.;
 • regelmatig overleg met voorzitters van de onderhoudscommissie om een goede afstemming te bereiken;
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissies waarvoor het bestuurslid verantwoordelijk is;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de commissies richting bestuur;
 • Onderhoud contacten met externe partijen zoals gemeente Ommen over accommodatie.

 

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

 • toezicht houden op het vrijwilligersbeleid zoals is vast gelegd;
 • adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
 • behartigen van belangen van de vrijwilligers;
 • rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;
 • opstellen van een vrijwilligersplan;
 • bespreken van het plan met de betrokkenen;
 • opstellen van een jaarprogramma activiteiten
 • coördineren van de uitvoering van het programma;
 • coördineren en initiëren van activiteiten;
 • evalueren van de resultaten.

 

Bestuurslid Horeca

 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • verantwoordelijk voor het goed functioneren van de horecafunctie binnen FC Ommen incl. de aankleding en inrichting van het clubhuis;
 • regelmatig overleg met voorzitter van de kantinecommissie om een goede afstemming te bereiken;
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissies waarvoor het bestuurslid verantwoordelijk is;
 • verantwoordelijk voor de terugkoppeling van relevante informatie uit de commissies richting bestuur;
 • onderhoud contacten met externe partijen zoals leveranciers;
 • Bewaken budget in- en verkoop.

 

Artikel 6           Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt het bestuur en door deze de vereniging. Zij heeft de dagelijkse leiding van de vereniging en is bevoegd beslissingen te nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.

Artikel 7         Vergaderingen

Oproepen voor de vergaderingen dienen te geschieden door middel van het uitnodigen van de leden middels schriftelijke kennisgeving en/of via een elektronische weg toegezonden bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda. De termijn van oproeping voor algemene en buitengewone algemene vergaderingen bedraagt tenminste veertien dagen. Ingeval het een buitengewone algemene vergadering betreft of een vergadering die mede belegd is, om tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging over te gaan zal de oproep tevens de op die vergadering te behandelen punten dienen te vermelden. Bovendien dienen voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding gedurende de oproepingstermijn bij de secretaris ter inzage te liggen.

 

Artikel 8           Algemene jaarvergadering

Op de jaarvergadering zal, buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst:

 1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. Jaarverslag van het bestuur;
 3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 4. Verslag van de kascommissie;
 5. Goedkeuring en vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
 6. Vaststelling van de contributie;
 7. Benoeming bestuursleden;

 

Artikel 9           Kandidaatstelling bestuur

De agenda voor de algemene ledenvergadering dient te vermelden welke bestuursleden aftreden conform het rooster van aftreden en welke vacatures er zijn. In de vacatures worden door het bestuur kandidaten gesteld. Het bestuur is tijdens een bestuursvergadering bevoegd naast aftredende andere kandidaten te stellen indien de meerderheid van het bestuur dit gewenst voorkomt. In beide gevallen worden de namen van de kandidaten op de agenda vermeld. Leden kunnen andere kandidaten stellen en wel schriftelijk bij de secretaris tot een uur voor het officiële aanvangstijdstip van de vergadering. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden en dient een verklaring te bevatten van de gestelde kandidaat waarin deze toestemt in zijn kandidaatstelling. Kandidaatstelling door de leden kan ook plaatsvinden tijdens de vergadering indien het voorstel hiertoe door tenminste tien stemgerechtigde leden wordt ondersteund en de kandidaat, hiertoe op de vergadering aanwezig, zijn toestemming verleent.

 

Artikel 10         Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter, het dagelijks bestuur of op voorstel van tenminste drie bestuursleden. Bestuursvergaderingen zijn alleen wettig indien minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 11         Commissies

Onder de genoemde bestuursfuncties vallen één of meerdere commissies:

 1. Voorzitter – commissie communicatie en vertrouwenspersoon;
 2. Secretaris – ledenadministratie;
 3. Financiële zaken – financiële commissie, kledingbeheer;
 4. Sponsorzaken – sponsorcommissie, ondernemersclub;
 5. Accommodatie zaken – onderhoudscommissie, commissie velden en kleedkamers
 6. Voetbalzaken Jeugd – jeugdcommissie, HJO, scouting, technisch jeugdcoördinatoren, keeperscoördinator, wedstrijdsecretaris en toewijzing scheidsrechters;
 7. Voetbalzaken mannen – technische commissie, fysiotherapie, wedstrijdsecretaris en toewijzing scheidsrechters (gecombineerde functie mannen/vrouwen);
 8. Voetbalzaken vrouwen – technische commissie, wedstrijdsecretaris en toewijzing scheidsrechters (gecombineerde functie mannen/vrouwen);
 9. Vrijwilligersbeleid – vrijwilligerscommissie, coördinatie activiteiten, VOG
 10. Horeca – kantinecommissie, ranja en thee schenken.

De commissies worden door het bestuur of algemene ledenvergadering ingesteld.

Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie.  

Alle commissies dienen, in samenspraak met het verantwoordelijk bestuurslid, elk jaar (maart/april) voorafgaand aan het nieuwe seizoen een begroting in van hun commissies voor het komende seizoen.

 

Artikel 12         Hoofdtaken van de commissies

Financiële commissie

-              automatische incasso contributie leden 27e van de maand - aanlevering ledenadministratie;

-              verzenden acceptgiro's contributie leden 27 van de maand - door ledenadministratie;

-              actie niet geinde contributies (lijst storneringen Equens, bankstorneringen, niet betaalde acceptgiro's);

-              factureren sponsoren i.o.v. sponsorcommissie;

-              factureren opgelegde boetes spelers;

-              betalen facturen;

-              uitbetaling vergoedingen trainers/vrijwilligers;

-              controleren openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren en verzenden aanmaningen;

-              administratie halfjaarlijks opschonen en actualiseren samen met ledenadministratie van het centraal adressenbestand;

-              kwartaalcijfers bespreken met commissies en bestuur;

-              opstellen (meerjaren) begroting;

-              opstellen jaarrekening;

-              loonadministratie (aanleveren gegevens bij Kompanen).

Ledenadministratie en incasso

 • draagt zorg voor deugdelijke wijze van het voeren van de ledenadministratie;
 • draagt zorg voor juiste aanlevering van incassobestanden aan bestuurslid Financiële Zaken;
 • registreren van nieuwe leden, verenigingsleden en donateurs;
 • uitschrijven van leden die opgezegd hebben;
 • doorvoeren mutaties bij onder andere verhuizingen, wijziging contactgegevens, wijziging rol binnen de vereniging, wijziging lid soort;
 • felicitatiekaarten versturen naar ereleden en/of leden van verdienste;
 • contacteren en feliciteren jubilarissen bij nieuwjaarsreceptie.

 

Commissie kantine

 • is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen deze commissie;
 • de voorzitter van de commissie zit de vergaderingen van de clubhuiscommissie voor en houdt en toezicht op het uit te voeren bestuursbeleid en op het beheer van het clubhuis;
 • een deugdelijke administratie bijhouden van de kasomzet ten behoeve van het bestuurslid Financiële Zaken;
 • bestuursmededelingen doorspelen naar de commissieleden en de clubhuismedewerkers;
 • functionele inrichting van het clubhuis;
 • zaken aandragen die sfeerverbeterend werken;
 • richtlijnen opstellen met betrekking tot clubhuisdiensten;
 • vaststellen van het assortiment, dat past bij het ledenbestand van de vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden;
 • zorg dragen dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft.
 • bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden;
 • de zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- en schoonmaakdiensten;
 • erop toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis;
 • zorgdragen dat de barmedewerkers op een adequate manier begeleid en getraind worden op het gebied van het gebruik van tap, frituur, sociale hygiëne, sfeerbeheer;
 • zorgdragen voor goed functionerende audio en beeld apparatuur, muziek. Ervoor zorgdragen dat kantine medewerkers er mee om kunnen gaan en zelf in staat zijn om kleine storingen te verhelpen.


Commissie Communicatie, waaronder website en (social) media

 • is verantwoordelijk voor interne/externe communicatie, beheer website, social media, voetbal app, ClubTV en omroep;
 • is verantwoordelijk voor de gang van zaken website en media en draagt zorg voor een onderlinge afstemming;
 • is verantwoordelijk voor het plaatsen van de aangeleverde en eigen redactionele stukken in media en op website;
 • is verantwoordelijk voor de aansturing van de lichtkrant;
 • geeft richting aan en bewaakt de huisstijl van alle communicatie uitingen van FC Ommen;
 • afstemmen met de voorzitter van FC Ommen over de stand van zaken en de eventuele te houden campagnes rondom werving, profilering van de vereniging.

 

Commissie onderhoud

 • is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen (clubhuis en kleedaccommodatie e.d.);
 • is belast met beheer en onderhoud van alles wat nagelvast zit;
 • is verantwoordelijk voor het opzetten, bewaken en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan;
 • is aanspreekpunt voor de gemeente voor het bespelen en onderhouden van de velden;
 • is belast met aanschaf en verzorging van de voetbalmaterialen;
 • is belast met onderhoud van de speelvelden;
 • is belast met het beheer en klein onderhoud (kleed) accommodatie (klussenteam).

 

Technische commissie mannen en technische commissie vrouwen (aparte commissies)

 • de voorzitter is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen deze commissie;
 • toezicht houden op het uit te voeren bestuursbeleid;
 • bestuursmededelingen doorspelen via de T.C.-leden naar de spelende leden;
 • regelmatig overleg plegen met de overige T.C.-leden (minimaal 1x per maand);
 • bemiddelen bij het indelen van spelers in elftallen en het oplossen van conflicten, welke onverhoopt ontstaan bij het wisselen c.q. indelen van de spelers in een bepaald elftal;
 • toezien op de naleving van opgelegde schorsingen door de K.N.V.B. of het bestuur;
 • adviseren aan het bestuur bij het opleggen van disciplinaire straffen;
 • adviseren aan het bestuur over het aanstellen van trainers en leiders;
 • is aanspreekpunt voor de consul.

 

Wedstrijdsecretariaat senioren en jeugd

 • administratieve werkzaamheden niet vallende onder de secretaris, zoals
 1. contacten met de K.N.V.B.;
 2. wedstrijdformulieren;
 3. coördinatie ten aanzien van wedstrijden, waaronder de clubscheidsrechters voor de senioren;
 4. Indeling van velden en kleedkamers voor wat betreft de te spelen wedstrijden en trainingen (dit gebeurt via 1 functionaris binnen de vereniging).

 

Coördinatie overleg jaarprogramma

 • coördineren activiteiten jaarprogramma rondom het voetbal voor alle leden en vrijwilligers van FC Ommen;
 • jaarlijks opstellen van een plan voor het organiseren van activiteiten voor de vereniging voor het bieden van ontspanning voor alle geledingen binnen de vereniging;
 • zorgen voor de bemensing van deze activiteiten;
 • zeker stellen dat de kosten gedekt zijn binnen de begroting van de vereniging;
 • verantwoordelijk voor het organiseren en/of begeleiden van activiteiten van FC Ommen.

 

Cultuur commissie

 • archiveren van de historie van het verleden van de voormalige verenigingen OZC en OVC '21;
 • archiveren van de historie en cultuur van FC Ommen. 

 

Jeugd commissie

 • uitvoeren en toezicht houden van/op het jeugdbeleidsplan;
 • het bestuur adviseren in te benoemen Hoofd Jeugd opleidingen (HJO) en trainers;
 • bestuursmededelingen doorspelen aan de jeugd leden via de HJO's en Jeugd coördinatoren.

 

Kledingbeheer

 • coördineren van de inkoop en verspreiding van clubkleding, o.a. wedstrijd shirts/tenue, trainingspakken, coachjassen;
 • helpen bij de uitgifte, passen en inname van de kleding aan het begin en eind van het seizoen.

 

Schoolvoetbal commissie

 • jaarlijks organiseren van het Hans Visscher schoolvoetbal toernooi voor alle basisscholen in de gemeente Ommen;
 • contact leggen met de scholen, opstellen programma, in- en externe communicatie;
 • overleg met clubhuiscommissie over voldoende bezetting keuken en bar;
 • bijhouden van standen, wedstrijdsecretariaat;
 • (Laten) fluiten van toernooiwedstrijden/ regelen scheidsrechters;
 • begroting opstellen.

 

Sponsorcommissie

 • uitvoeren sponsorbeleid/plan;
 • actief werven van nieuwe sponsoren;
 • onderhouden van goede contacten met bestaande sponsoren. Daarbij zorgdragen dat verlenging van sponsorcontracten soepel verloopt;
 • signaleren van knelpunten rondom sponsoring;
 • in samenspraak met de communicatiecommissie verzorgen van de sponsoruitingen op het sportcomplex;
 • genereren van ideeën met behulp waarvan men extra sponsorgeleden voor de vereniging kan genereren;
 • organiseren activiteiten voor onze sponsoren en opstellen jaarplan;
 • bijhouden administratie in softprogramma Sponsit;
 • tijdig factureren iom de penningmeester.

 

Vrijwilligerscommissie

 • uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van de vereniging in samenwerking met de verschillende commissies;
 • nieuwe vrijwilligers kennis laten maken met de vereniging;
 • adviseren vrijwilligers bij het wegwijs maken van nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers;
 • inventariseren aantal vrijwilligers per taak en (mede) op zoek gaan naar vervanging wanneer vrijwilligersplekken opgevuld moeten worden;
 • organiseren van een vrijwilligersavond;
 • organiseren met de verantwoordelijke commissies van workshops;
 • ondersteunen commissies bij eventuele vacatures.  

 

VOG commissie

 • administreren, aanvragen en uitgeven van VOG-verklaringen (Verklaring omtrent het gedrag) voor door het bestuur aangewezen functionarissen;
 • aanvragen VOG indienen bij Justis;
 • bewaken van de voortgang van de aanvragen. Waar nodig de betreffende leden van FC Ommen daarop aanspreken;
 • administratie verwerken in Sportlink.

 

 

Artikel 13         Kascommissie

Deze commissie bestaat uit drie leden van de vereniging en houdt toezicht op het financieel beheer van het bestuur. Zij is gehouden tenminste één keer per jaar de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien of zoveel vaker als zij dit nodig acht. Op de algemene jaarvergadering brengt zij hierover verslag uit en stelt bij akkoordbevinding de algemene vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid.

 

Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van de kascommissie. De secretaris stelt een rooster van aftreden op, waarbij de leden maximaal 3 jaar zitting mogen hebben in de commissie. De leden van de kascommissie dienen meerderjarig te zijn.

    

Artikel 14         Stemmingen algemene ledenvergadering

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij verkiezing over personen benoemt de voorzitter een commissie van drie leden als stemopnemers. Indien bij stemmen over personen bij de eerste stemming de vereiste volstrekte meerderheid niet is behaald, wordt een herstemming gehouden tussen twee personen die bij de eerste stemming het hoogst aantal stemmen hebben behaald. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen  hiervoor in aanmerking, dan komen deze ook in herstemming. Bij een herstemming is het grootst aantal stemmen beslissend, indien echter bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 

Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te vervullen plaatsen kan op voorstel van het bestuur, de algemene vergadering beslissen dat stemming niet nodig is en de gestelde kandidaten worden geacht met volstrekte meerderheid te zijn verkozen. Hieronder het overzicht van spreek- en stemrecht per soort lid:

 • Spelend lid:
  • Jeugdlid (spreek- en stemrecht)
  • Seniorlid (spreek- en stemrecht)
  • G-voetbal (spreek- en stemrecht)
  • Senioren 60+ - Walking voetbal (spreek- en stemrecht)

 

 • Niet spelend lid:
 • Trainend lid (spreek- en stemrecht)
 • 7x7 vrouwen en mannen (spreek- en stemrecht)

 • Ondersteunend lid (spreek- en stemrecht)

 • Donateur (spreekrecht)

 

Vanaf het moment dat een jeugdlid contributie gaat betalen heeft hij/zij spreek- en stemrecht. Tot die heeft hij/zij geen spreek- en stemrecht.

Leden die de leeftijd van vijftien (15) jaar nog niet hebben bereikt, kunnen het stemrecht niet uitoefenen. In dat geval komt het stemrecht uitsluitend toe aan de wettelijke vertegenwoordiger van een dergelijk lid. Indien en zodra een lid de leeftijd van vijftien (15) jaar heeft bereikt, kan hij/zij zelf het stemrecht uitoefenen.

 

Artikel 15         Contributie

Op de algemene jaarvergadering wordt de contributie vastgesteld evenals de minimumbijdrage voor begunstigers. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van verenigingscontributie en van Bondscontributie.

                               

Voor bestuursleden en kaderleden die lid zijn van de vereniging geldt een aangepast contributiebijdrage. In beginsel wordt de contributie jaarlijks verhoogd op basis van de prijsindex voor gezinsconsumptie. Voor de actuele situatie zie website: www.fcommen.nl.

 

Artikel 16         Ordemaatregelen

Het bestuur kan, indien hiertoe aanleiding bestaat, aan een lid de volgende straffen opleggen:

 1. Berisping;
 2. Schorsing in rechten voor de tijd van ten hoogste één jaar.

Als reden voor schorsing kunnen gelden wangedrag, zowel in als buiten de vereniging en het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen.

 1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. (zie ook artikel 6 en 7 van de statuten).

 

Artikel 17         Acties

Acties die tot doel hebben financiële middelen te genereren ten behoeve van de vereniging als geheel of ten behoeve van één of meer elftallen binnen de vereniging dienen in alle gevallen tijdig te worden voorgesteld aan c.q. te worden aangemeld bij het bestuur. Als redelijke termijn wordt gezien een periode van minimaal 2 maanden voorafgaand aan de start van de actie. Hierbij zal aangegeven moeten worden wat de actie inhoudt, waarna het bestuur een beslissing neemt betreffende het doorgaan van de actie.

 

Het aanvragen van een vergunning (bijvoorbeeld bij de gemeente) voor acties als hierboven bedoeld kan uitsluitend worden gedaan door een bestuurslid van FC Ommen. Zij zijn de enigen die in dergelijke gevallen bevoegd zijn namens de vereniging op te treden.

 

Indien in het kader van een voorgenomen actie het plan bestaat sponsoren te zoeken dient dit in overleg en met toestemming van het bestuur plaats te vinden. Voorkomen dient te worden dat sponsoren die FC Ommen structureel ondersteunen ongecoördineerd benaderd worden in het kader van ad hoc acties.

 

Artikel 18         Algemene bepalingen

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Dit reglement en de statuten zijn te raadplegen via de website.

 

Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten welke door algemene vergadering zijn genomen. Leden die klachten hebben, kunnen zich wenden tot één van de bestuursleden, die verplicht is, hiervan op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen.

 

De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten en met bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid is vereist.

 

Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden aangenomen in een algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. 

 

Vastgesteld 12 september 2023.

 

Het bestuur van FC Ommen,

 

Hugo Janse, voorzitter

 

Bram Hoving, secretaris

     

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!